Privacy en cookies

Jouw privacy is van het grootste belang voor Vreugdenhil Dairy Foods. Graag informeren wij je via onze Privacy Policy over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van persoonsgegevens. Hierin vind je de volgende informatie:

  1. Welke persoonsgegevens wij verzamelen
  2. Hoe en wanneer we persoonsgegevens verzamelen
  3. Waarom we persoonsgegevens verzamelen
  4. Met wie wij persoonsgegevens delen
  5. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
  6. Hoe je jouw persoonsgegevens kunt inzien en/of kunt verwijderen
  7. Beveiliging
  8. Contact
  9. Wijzigingen

 

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

We verwerken de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze recruitment services. Aanvullende gegevens kunnen soms wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw specifieke wensen. Onderstaand, en in het vervolg van dit document, benoemen wij per doelgroep (kandidaten, Vreugdenhil en bezoekers) ons privacy-beleid. Wij verzamelen de volgende gegevens:

Kandidaten en interim professionals
– Publieke profielinformatie van social media en openbare bronnen. Denk bijvoorbeeld aan LinkedIn, Facebook en andere publieke databronnen.
– NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
– Geboortedatum alleen als die in jouw curriculum vitae is opgenomen.
– Curriculum vitae (CV), informatie van jouw werkervaring en informatie over opleidingen, trainingen, stages, voor zover door jou verschaft.
– Gegevens over korte termijn beschikbaarheid en verlof, voor zover dit relevant is.
– Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van jouw geschiktheid als potentiële kandidaat voor een vacature. Bijvoorbeeld salaris (indicaties), informatie uit interviews, eventuele referenties en getuigschriften. Alle informatie die wij van je verzamelen wordt altijd op vrijwillige basis verstrekt.
– Vreugdenhil legt nooit bijzondere persoonsgegevens vast, tenzij dit (alsnog) wettelijk wordt verplicht. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig gedrag.

Aanvullend: op het moment dat een (interim) professional in loondienst of in opdracht voor of met Vreugdenhil gaat werken:
– Gegevens gerelateerd aan de administratie en-of personeelsadministratie; NAW-gegevens, vaststelling identiteit, diploma’s, indien nodig BSN.
– Eventueel btw-nummer, adres en vestigingsplaats, vaststelling identiteit, indien nodig werkvergunning, timesheets en inkomende en uitgaande factuurdetails.
– Daarnaast verwerken wij gegevens in het kader van een pre-employment screening (PES). Specifiek voor deze screening kunnen gegevens worden gevraagd zoals Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en opleidingsverklaringen. – Verstrekking van deze gegevens is altijd op vrijwillige basis.

Bezoekers van onze website
Bezoekers van onze website die publicaties toegestuurd willen krijgen of informatie willen ontvangen: voornaam, achternaam en e-mailadres.


2. Hoe en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Kandidaten en interim professionals
– Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat gegevens worden achtergelaten op onze website(s) via directe inschrijving of via reacties op extern geplaatste vacature uitingen en/of als je jezelf op andere wijze bij ons aanmeldt (om gebruik te maken van onze dienstverlening).
– Wij verzamelen gegevens vanaf het moment dat digitaal of persoonlijk contact wordt gezocht met onze vestigingen en/of recruitmentprofessionals.
– Wij verzamelen gegevens als een van onze professionals actief contact zoekt met externe kandidaten. Wij zullen dan altijd om toestemming vragen jouw gegevens te mogen bewaren.
– De persoonsgegevens worden ontvangen en verwerkt door onze recruitmentprofessionals.
Bezoekers van onze website
Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat er gegevens worden achtergelaten op onze website.


3. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Kandidaten en interim professionals
– Wij verzamelen en verwerken gegevens uitsluitend voor de uitvoering van ons recruitmentproces:
– Voor bemiddelingsdoeleinden: ter beoordeling van geschiktheid en beschikbaarheid in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk of opdracht.
– Om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en andere activiteiten die hiermee direct samenhangen.
– Bij het tot stand komen en het onderhouden van een bemiddelingsrelatie.
– Voor managementdoeleinden zoals interne managementinformatie, het uitoefenen van audits en controle en voor kwaliteitsdoeleinden zoals het uitvoeren van recruitment rapportages.
Bezoekers van onze website
Wij verzamelen enkel de gegevens van bezoekers die zelf kenbaar hebben gemaakt dat te willen. Deze gegevens zijn bedoeld om een persoon aan te kunnen spreken met zijn voor en achternaam en het e-mailadres is nodig om
(product-) informatie te kunnen toesturen.


4. Met wie kunnen wij persoonsgegevens delen?

Vreugdenhil kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere Vreugdenhil-collega´s en eventuele onderaannemers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren voor de hier genoemde dienstverlening of diensten leveren ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering.


5. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Kandidaten en interim professionals
– Algemeen: als je toestemming hebt gegeven voor het bewaren van jouw gegevens dan werken wij standaard met een bewaartermijn van 12 maanden, gerekend vanaf de datum waarop je toestemming hebt verleend.
– Bemiddelingsrelatie: in geval van een ‘bemiddelingsrelatie’ bewaren wij jouw gegevens 24 maanden vanaf het moment waarop het bemiddelingsproces met een opdrachtgever eindigt, dit onafhankelijk van het eindresultaat.
– Start je een interim opdracht of tijdelijke inzet dan bewaren wij jouw gegevens 24 maanden na einde van je opdracht. De financiële data die hieraan verbonden zijn kennen een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
Voor bezoekers van onze website:
Als je toestemming hebt gegeven voor het bewaren van jouw gegevens voor het ontvangen van een publicatie dan werken wij standaard met een bewaartermijn van 12 maanden.


6. Hoe kun je persoonsgegevens inzien, aanvullen of verwijderen?

Je kunt altijd verzoek om inzage doen in de gegevens die wij van je bewaren. Je kunt desgewenst gegevens wijzigen. Ook kun je ons vragen jouw gegevens te verwijderen. Als je dit wenst dan kun je contact opnemen met Recruitment, via recruitment@vreugdenhil.nl of onze Privacy Officer sjors.reekers@vreugdenhil.nl. Verzoek je ons jouw gegevens te verwijderen, dan sturen wij je hiervan uiteraard een bevestiging per e-mail waarin de datum van verwijdering zal zijn opgenomen. Wij verwijderen al jouw gegevens uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van je verzoek, tenzij verwerking nodig is voor het nakomen van een wettelijke plicht, onderbouwing van een rechtsvordering of een andere grond uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


7. Beveiliging

Vreugdenhil doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Als gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens Vreugdenhil diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Vreugdenhil met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.


8. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je ideeën, aanvullingen, klachten over privacy-bescherming of heb je andere vragen hierover dan kun je deze direct richten aan onze Privacy Officer Sjors Reekers, bereikbaar via sjors.reekers@vreugdenhil.nl.


9. Wijzigingen

Vreugdenhil behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op onze website bekend worden gemaakt. Indien je na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Top